Học tập qua dự án – IGCSE 1 – Nghiên cứu kinh doanh

🔎🕵️ Khi học tập qua dự án, các em học sinh phải giải quyết các tình huống, thử thách hoặc trả lời các câu hỏi dựa trên kiến thức, tài nguyên, nghiên cứu, suy ngẫm và sự hợp tác tích cực của mình. Đây không phải là một phương pháp mới nhưng chắc chắn nó phát triển mạnh mẽ so với các xu hướng giáo dục khác. Phương pháp này cực kì hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng tư duy phản biện trong các môn khoa học xã hội như Nghiên cứu Kinh doanh. 🗣️✔️

🤝👏 Các thầy cô thành lập và tổ chức các nhóm, giao các vai trò khác nhau cho các em. Sự khác biệt về khả năng của các thành viên trong nhóm là điều cần thiết để thúc đẩy việc học tập hiệu quả đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng xã hội của các em thông qua việc học cách làm việc vui vẻ với tất cả các bạn cùng lớp. 🙋🙋