Monthly Archives: October 2018

Science / STEM Fair 2018

Science / STEM Fair 2018 The 3rd annual SIS @ Vung Tau Science Fair was organized on Thursday 11 October 2018. This year we are also combining the STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) programme with the Science Fair.  As…

Continue reading »

Bản tin tháng 9 năm 2018

Bản tin tháng 9 năm 2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. September 2018 Newsletter- Vietnamese September 2018 Newsletter- English

Continue reading »