Các khoản phí khác

Các khoản phí khác bao gồm phí bảo hiểm, tiền ăn, phí cho các chương trình ngoại khóa và chương trình học trực tuyến.

Phí bảo hiểm

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để có thông tin chi tiết.

Tiền ăn (đối với học sinh Lớp Dự bị Tiểu học đến Lớp GAC)

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết.

Phí cho các chương trình ngoại khóa

  • Tiếng Anh tăng cường (ESL)
  • Tiếng Hoa (MSL)
  • Tiếng Việt

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết.

Phí chương trình học trực tuyến

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết.

Phí sách vở và dụng cụ học tập

Vui lòng liên hệ văn phòng trường để biết thông tin chi tiết.