Năm Học 2014-2015

 • Đời sống học đường

  Đời sống học đường

 • Các sự kiện đặc biệt

  Trung thu 2014

  2014 Mid Autumn Celebration

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 79

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 78

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 81

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 77

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 73

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 71

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 60

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 49

  2014Sep03 SIS@VT MidAutumn 44

  Ngày nhà giáo Việt Nam

  Teachers’ Day Activities

 • Videos