Thời khóa biểu

LỚP MẪU GIÁO VÀ DỰ BỊ TIỂU HỌC

08g30 – 09g15      Tập thể dục buổi sáng, Ăn sáng

09g15 – 09g30      SINH HOẠT ĐẦU GIỜ

09g30 – 10g00      Tiết 1

10g00 – 10g30      Tiết 2

10g30 – 11g00      Tiết 3

11g00 – 11g30      Tiết 4

11g30 – 12g15      ĂN TRƯA

12g15 – 13g45      NGỦ TRƯA

13g45 – 14g30      Tiết 5

14g30 – 14g45      NGHỈ GIẢI LAO

14g45 – 15g30      Tiết 6

TIẾU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

08g30 – 09g15      Tiết 1

09g15 – 10g00      Tiết 2

10g00 – 10g15      SINH HOẠT LỚP

10g15 – 10g45      NGHỈ GIẢI LAO

10g45 – 11g30      Tiết 3

11g30 – 12g15      Tiết 4

12g15 – 13g00      ĂN TRƯA

13g00 – 13g45      Tiết 5

13g45 – 14g30      Tiết 6

14g30 – 14g45      NGHỈ GIẢI LAO

14g45 – 15g30      Tiết 7

15g30 – 16g15      Tiết 8